Eternally Fucked
Eternally Fucked

6” x 4.4”

Medium Format Black & White Film

Untitled
Untitled

6” x 4.5”

Medium Format Black & White Film

Untitled
Untitled

1050px x 591px

Digital Photography

Moshpit Mayhem
Moshpit Mayhem

6” x 7”

Medium Format Black & White Film

Guitar Solo
Guitar Solo

1050px x 687px

Digital Photography

Dxddy Mxck + Tony Decay
Dxddy Mxck + Tony Decay

1050px x 642px

Digital Photography

Anonymouz
Anonymouz

1050px x 700px

Digital Photography

South Side Suicide
South Side Suicide

1050px x 700px

Iphone Photography

Head in the Clouds
Head in the Clouds

1050px x 700px

Digital Photography

Helpless Delta
Helpless Delta

1050px x 788px

Digital Photography